دکتر سیده لادن مطلبی پور

شماره نظام روانپزشکی : 5180

تخصص های مشاور


١- مشخصات فردی
١٣٥٣ /٣/ نام : سید ه لادن نام خانوادگی: مطلبی پور نام پدر سید عبدالمجید

تاریخ تولد: ٢٩
محل تولد: شیراز
٢- سوابق تحصیلي
- كارشناسي ارشد : رشته مشاوره وراھنمایی دانشگاه: الزھراء معدل کل : ١٨.٣۵ نمره دفاعیه : ١٩.٧۵
فارغ التحصیل مھر ماه ١٣٨۶
٣ - پایان نامه کارشناسی ارشد:
- عنوان : بررسی اثر بخشی آموزش شیوه ارتباط مؤثر با ھمسر در کاھش افسردگی زنان قربانی
ھمسرآزاری شھر تھران در سال ١٣٨٦
دانشکده :علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه:الزھراء استاد راھنما : سرکار خانم دکتر مه سیما پور
شھریاری استاد مشاور: سرکار خانم دکتر طیبه زندی پور سال : ١٣٨٦ نمره دفاعیه : ١٩.٧٥
٤ - دانشجوی مقطع دکترای مشاوره (خانواده) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات قم.
۴- سوابق تدریس :
درس : روانشناسی جنایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم سال تدریس : ١٣٨٨ نیمسال دوم
مقطع تدریس : دانشجویان کارشناسی روانشناسی بالینی درس ٢ واحدی جمعا ۶ واحد
۵ - سوابق پژوھشی:
الف - تالیفات :
١-عنوان کتاب: شناسایي اشخاص در دیدارھاي اول ناشر: نشر اشكان سال چاپ اول : ١٣٨٢
توضیح: این کتاب به عنوان پرفروشترین كتاب سال ٨٣ توسط ناشران شھر تھران برگزیده شد و ھم اکنون به
چاپ ھشتم رسیده است.
٢- عنوان کتاب: راھکارھای مؤثردر ھمسرداری ناشر: نشراشکان چاپ اول : ١٣٨۶
توضیح: این کتاب از طرح آموزشی شیوه ارتباط مؤثربا ھمسر پایان نامه کارشناسی ارشد تالیف
گردید که به چاپ دوم رسیده است.
٣-عنوان کتاب :معجونی برای تمام زندگی (راه کارھای عملی رویاروی با استرس)
ناشر:انتشارات مشھور قم سال چاپ اول : تابستان ١٣٩۴
٢
ب- مقالات :
١- مقاله علمی پژوھشی
عنوان مقاله به فارسی : مقاله پژوھشی بررسی اثربخشی شیوه آموزشی ارتباط مؤثربا ھمسر در کاھش
افسردگی زنان قربانی ھمسرآزاری شھر تھران
Title: Studying effect of training in style of effective relation with
spouse in decreasing the women depression who are victims of spouse
abuse in Tehran
چاپ مقاله: (ISI) نام ژورنال بین المللی
International Review in life (IJRLS/6.16) (Oct-Dec 2015)
وضعیت مقاله : در یافت پذیرش چاپ مقاله
٢ -مقالات اجتماعی :
مقاله  اجتماعی " خطر مصرف حشیش را جدي بگیریم" ٢ خرداد صفحه اجتماعي روزنامه ھمشھري. ١٣٨١
مقاله اجتماعی"در بازار داغ ترك اعتیاد فریب نخورید" ١ آبان ١٣٨٢ صفحھ اجتماعي روزنامه ھمشھری
۶ -دوره ھای آموزشی روانشناسی و مدارک غیر آکادمیک :

عنوان دوره دستگاه برگزا ر كننده تاریخ و مدرک دریافتی
ازمرجع برگزارکننده
مركز آموزش روان درماني دكتر اریك برن دھلی ١٨ فوریه ٢٠٠۶ مدرك بین المللي ١٠١ T.A ١ مدرک دوره اموزش روان درماني
٢ مدرک روان درمانی تحلیل بازیھاي رواني و
سناریوي زندگي
مركز آموزش روان درماني دكتر اریك برن دھلی جولاي ٢٠٠۶ مدرك بین المللي ١٠١
٣ مدرک روان درماني معتادین به روش تحلیل رفتار
متقابل براي جلوگیري از عود اعتیاد
مركز آموزش روان درماني دكتر اریك برن دھلی فوریه ٢٠٠۶ مدرك بین المللي ١٠١
٤ مدرک کارورزی مراقبه با سیستم انرژی
بخشی
دانشگاه شیراز مدرک ریکی ازدانشگاه شیراز ١٣٨۶
٥ مدرک کمک مربی گری مدیتیشن"مراقبه" دانشگاه شیراز مدرک ازدانشگاه شیراز ١٣٨۶
٦ مدرک روان درمانی بارویکرد بیماری
سوماتو فرم
Albert ludwigs universit Freiburg دپارتمان
آلمان
2009
مدرک روان درمانی بارویکرد افسردگی
دپارتمان
Albert ludwigs universitat Freiburg آلمان
2009
٨ مدرک مشاوره و درمان اختلالات جنسی
انستیتوی روانپزشکی ایران با ھمکاری مرکز مشاوره نوید
بخش اصفھان
Sep 2010
١٠ -دوره مبانی روانشناختی اصول کفویت ٩
واصلی ترین معیار ھای ھمسر گزینی /مشاوره
ھای عقلانی جھانشمول برای داوطلبان ازدواج
سازمان نظام رواننشاسی و مشاوره
مدرس :استاد دکتر غلامعلی افروز
دوره آموزشی ده ساعت
٩١/٠٧/ مورخ ١۴
١٠ دور آموزشی تشخیص و درمان اختلال استرس
پس از سانحه
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
مدرس :استاد دکتر علیرضا مرادی
دوره اموزشی ٨ ساعت
دوره آموزشس روانشناسی افسردگی و روش
ھای درمانگری پایدار
- --------------------------------------------
T.O.T دوره تربیت مربی فرزند پروری
سازمان نظام رواننشاسی و مشاوره
مدرس :استاد دکتر غلامعلی افروز
------------------------------------------------------------
بھزیستی استان تھران
دوره اموزشی ١٠ ساعت
٩١/٧/ مورخ ١٣
-------------------------------------
مھرماه ١٣٩۴

٧ - تشویق نامه و لوح ھای افتخار
ردیف عنوان
١  لوح تقدیر توسط رئیس فرھنگسرای طبیعت ومدیر فرھنگی ھنری منطقه ۴ شھرداری تھران جھت برگزاری دوره یک
ماھه ارتباط موثر با ھمسر در تابستان ١٣٨۶
٢ لوح تقدیر جھت سخنرانی در ھمایش گامی به سوی انقلاب ازدواج در ھمایش برگزار شده توسط موسسه زندگی آسمانی
در کرمانشاه مرداد ١٣٩٣ توسط مدیر ھمایش وموسسه آقای رھنما متین
٣ لوح افتخار در ھفته بزرگداشت مقام استاد از جناب آقای ایراندوست رئیس دانشگاه ازاد اسلامی شھر قم
IELTS ٨ - میزان تسلط به زبان انگلیسی:مدرک زبان آیلتس
٩ - کلاسھای آموزشی وسخنرانی ھا
الف-برگزاری کلاس ھای آموزشی
١- کلاس آموزشی :ارتباط موثر با ھمسر در ۴ فرھنگسراھا ی بھمن، بانو، دختران وطبیعت به مدت سه ماه در سال
١٣٨۶ ودریافت تشویق نامه از مدیریت فرھنگسرا
٢- برگزاری ١۵ ھفته کلاس آموزشی ار تباط با ھمسر در خانه فرھنگ تلاش منطقھ ١٩ شھرداری تابستان ١٣٨٧
ب-سخنرانی ھا
١- سخنرانی آموزشی برای خواھران بسیجی منطقه عبدل آباد (منطقھ ١٩ تھران) بنا بر دعوت مدیریت خانه فرھنگ تلاش
٢- سخنرانی در ھمایش مقابله با اضطراب کنکور ٣١ خرداد ٨٧ در فرھنگسرای بھمن
٣- مھمان برنامه پخش زنده رادیویی شبکه البرز درباره مسائل روانشناسی وکتاب شناسایی اشخاص در دیدار ھای اول ٣٠
٨ و ٢٩ اسفند ٨٧ خرداد ٧
۴- کارشناس برنامه رادیویی ۴ ساعته پرسش وپاسخ پیرامون مسائل روانشناسی و مشاوره ای خانواده در تاریخ
٢ تیرماه ٨٧ در شبکه رادیو البرز
۵- سخنرانی در ھمایش آشنایی با رشته ھای دانشگاھی (انتخاب رشتھ ) در فرھنگسرای امام علی فاز سھ اندیشھ و
فرھنگسرای استاد شھریار شھرستان شھریار در تابستان ٩٢
۶- سخنرانی در ھمایش انقلاب ازدواج در کرمانشاه برگزارکننده موسسه زندگی آسمانی مرداد ٩٣
٧- سخنرانی در سمینار آشنایی با فرھنگ مشاوره فرھنگسرای ایثار فاز یک زمستان ٩۴
(١٣ ٨- کارشناس برنامه رادیویی صبح ھفتم رادیو البرز یک سال ( ٨٩
( ٩- کارشناس برنامه رادیویی خط قرمز رادیو جوان یکسال ( ١٣٨٨
١٠ . عضویت درسازمان ھا،انجمن ھا،ِ مجامع و نظا یر آن
ردیف عنوان
١ عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
١١ وضعیت اشتغال :
١ -موسسه روانشناسی به روان شبیر شھریار با پروانه از بھزیستی استان تھران وشماره ثبت ٨١٥ در ثبت
شرکت ھا (مدیر عامل و رئیس ھیأت مدیره ) در حوزه ی یپیشگیری ودرمان
٢- فرھنگسرای ایثار فاز یک (مشاور و اموزش دوره ی مھارت ھای زندگی)
٣ - درمانگاه پارس فازیک( مشاوره فردی وآموزش مھارت ھای زندگی وفرزند پروری)

اشتراک این صفحه

سوابق تحصیلی مشاور

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
تاریخ اخذ مدرک
محل اخذ مدرک تحصیلی

سوابق تدریس در دانشگاه و هیات علمی

ردیف
نام دانشگاه
تاریخ شروع تدریس
تاریخ پایان تدریس

سوابق تدریس در مراکز آموزشی

ردیف
عنوان آموزش
نام دوره آموزشی
تاریخ شروع تدریس
تاریخ پایان تدریس

دوره های گذرانده شده مشاور

ردیف
عنوان آموزش
ساعت گذرانده شده
سال صدور
دستگاه صادر کننده

تشویقات و افتخارات مشاور

ردیف
عنوان
سال جایزه
تشویق کننده

آثارهای منتشر شده مشاور

ردیف
نوع انتشار
عنوان
انتشار کننده
تاریخ انتشار
 • 8دیدگاه

 • سحر کریمی

  1396/04/21 07:54:42 پاسخ به این نظر

  سلام ،دختری هستم 27ساله که یه نامزدی دارم که یکی از دوستایه صمیمیشون یک خانوم متاهل هستش،نامزدم خیلی به ایشون وابستس ،البته خواهرو برادر همدیگرو صدا میکنن ولی حس میکنم روابطشون خیلی صمیمی هست ،چکار کنم که این خانومو برایه همیشه بزاره کنار,میخوام غیر مستقیم اینکارو انجام بدم که حس نکنه من رویه این خانوم حساسم

 • زینب حسینی

  1396/02/26 08:01:26 پاسخ به این نظر

  سلام خانوم دکتر میتوم خصوصی باهاتون صحبت کنم ..ممنون میشم عزیزم

 • shadi

  1395/10/13 23:09:15 پاسخ به این نظر

  سلام خانم دكتر ميتونم خصوصي باهاتون صحبت كنم ؟ممنونتون ميشم اگه لطف كنيد

 • اعظم ابراهیمی

  1395/10/11 12:09:38 پاسخ به این نظر

  با سلام و عرض ادب؛ دختری هستم 34 ساله و مجرد. خواستگاری دارم که مناسب هم هستیم و اکنون گفتند خواهری دارند که متاهل بوده و مبتلا به سرطان هستند به مدت یکسال این موضوع مرا نگران کرده و در تصمیم گیری تعلل دارم. لطفا راهنمایی کنید. نگران ایشان هم هستم مبادا در آینده مبتلا شوند

 • mehrsa

  1395/09/02 12:51:44 پاسخ به این نظر

  میخواستم خصوصی باهاتون صحبت کنم

 • shadi

  1395/08/24 23:03:52 پاسخ به این نظر

  سلام خانم دكتر ميشه خصوصي باهاتون صحبت كنم ؟

 • مصطفی

  1395/06/16 00:05:06 پاسخ به این نظر

  ممنون،بابت، این فضا،که ایجاد کردید خانم دکتر عالی، و با دانش،هستند

 • طاهری

  1395/05/18 21:36:32 پاسخ به این نظر

  عالی بود .

ارسال نظر برای این مطلب

 • لطفا نام کامل خود را بنویسید
 •  
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما تبلیغات شما

ورود کاربران عضو به سامانه مشاوره

گروه بندی مطالب و مقالات

تبلیغات بنری

سامانه پیام کوتاه

1000 650065 650065